0 452 424 13 89

Eşler Arasında Mal Paylaşımı
Eşler Arasında Mal Paylaşımı

Yasal mal rejimi mal ayrılığı iken 2002 yılından sonra yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma olarak kabul olmuştur. Bu sebeple 1998’ten 2002’ye kadar olan süre için mal ayrılığı -başka bir rejim seçilmediyse- 2002-2005 yılları arasında…

Evlatlığın Miras Hakkı
Evlatlığın Miras Hakkı

Evlatlık ve alt soyu, evlat edinene kan hısmı gibi mirasçı olurlar. Bunun yanı sıra evlatlığın kendi öz ailesine mirasçı olma hakkı da devam eder. Ancak evlat edinen ve onun hısımları ise evlatlığa mirasçı olamazlar. Evlatlığın…

Miras Hukukunda Gaiplik Nedir?
Miras Hukukunda Gaiplik Nedir?

Kişinin mevcudiyetinin ölüm haricinde son bulmasına gaiplik denir. Kaybolan veya kendisinden haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkemece bu kişinin gaipliğine karar verebilir. Yetkili mahkeme,…

Kıdem Tazminatından Yapılacak Kesintiler
Kıdem Tazminatından Yapılacak Kesintiler

Gelir Vergisi kanununda yer alan açık bir düzenlemeye istinaden, kıdem tazminatı gelir vergisinden muaftır. Ancak kıdem tazminatından damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı onun mirasçılarına ödeneceği dikkate alındığında, kıdem tazminatının veraset ve intikal…

İbra Sözleşmelerinin Geçerlilik Şartları
İbra Sözleşmelerinin Geçerlilik Şartları

İş hukukunda ibraname, işçinin işten ayrılırken ücret, fazla çalışma yıllık ücreti, izin alacağı, ihbar ve kıdem tazminatı gibi alacaklarını aldığına ve bir başka alacağı kalmadığına dair imzalayarak işverene verdiği belgedir. İbraname, ibra belgesi, ibra senedi, ibra…

Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Amme Alacaklarının Tahsili
Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Amme Alacaklarının Tahsili

Maliye Bakanlığı; “Yeni Türk Ticaret kanunda, yapılan düzenlemeleri’’ dikkate alarak devlet alacaklarının tahsilinde uygulanan yol haritasında bazı yeni uygulamaları yürürlüğe koymuştur. Limited şirketlerin ortaklarının, müdür ve kanuni temsilcilerinin amme alacağı karşındaki sorumlulukları daha sonra ise…

Şirketler İçin Yeni Vergi Düzenlemesi
Şirketler İçin Yeni Vergi Düzenlemesi

Sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurum kazancından yapılacak indirim, halka açıklık oranı yüzde 50’nin üzerinde olanlar için yüzde 100 olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu’nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Sermaye şirketlerinin kurumlar…

Kira Sözleşmeleri Nasıl Devredilir?
Kira Sözleşmeleri Nasıl Devredilir?

Kira sözleşmesi devredilmek istediğinde, kurulan kira ilişkisi de devredilmiş olunur. Türk Borçlar Kanunu “kira ilişkisinin devri” başlığı altındaki 323. maddesi hükmüne göre: “Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, iş…

10 Yılı Aşan Kira Sözleşmelerinin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi
10 Yılı Aşan Kira Sözleşmelerinin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi

Yeni Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle ve yapılan değişikliklerle eskiden mevcut olmayan yeni bir hak kiraya verenler için doğmuştur. Konut ve çatılı iş yeri kiraları bakımından kira süresinin sona ermesine ilişkin ilgili hüküm Borçlar Kanunu…

2B Durumundaki Taşınmazların Satışı
2B Durumundaki Taşınmazların Satışı

Anayasamızın “ormanların korunması ve geliştirilmesi” başlıklı 169. maddesinde devlete ait ormanların mülkiyetinin devir olunamayacağı, ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemeyeceği belirtilmiştir. Aynı anayasa maddesinde orman sınırlarında tek bir şartla daraltma yapılabileceği ifade…